vavwI' lut‎ > ‎

2011-11-09 :: SIm

tera' DIS wa' Hut Soch vagh SImwI' je' vavwI'.
'echpI' cha'maHvagh (HP-25) 'oH.
'Itlh SImwI'vam.
ngugh 'Itlhqu'.
'oH ghunlaH lo'wI'.
'Itlhmo' wagh.

le' SImwI'.
HoSghaj.
mach.
juHmaj pa' SeQ vIDelta'.
reH pa'vamDaq SImwI' tu'lu'.
wa' raSHomDaq Dab.

muvuQ SImwI'.
muvoq vavwI'.
SImwI' wagh vIlo' 'e' chaw'.
'a reH pa'Daq ratlhnIS.
raSHom retlh quSDaq jIba'.
SImwI' ghunmeH mIw vIghoj.
Quj Del ghojmoHmeH paq.
maSDaq Saq 'e' ghet QujwI'.
Qujvam vInuD 'ej vIchov 'ej vIDub.
vIchoHta'DI' yuQ SarDaq SaqlaH QujwI'.
'a QapmeH Dup vISovchoHmo', Quj vItIvbe'choH.
vaj Quj vIchoHqa'.
vIj HoS vuSlaH.
qaDqa' Quj.

Quj vIDubta'mo' munaD vavwI'.
ghunwI' po' vImojlaH 'e' tlhojlaw'.
vaj mutungHa'.
DaH ghunwI' jIHmo' jIvum net DIl.
QorDu'wIj vIje'laH.