vavwI' lut‎ > ‎

2011-09-13 :: bertlham

vIqonmeH meq boSov vIneH.
Heghpa' vay' motlh yInDaj loplu'be'.
DaH vavwI' yIn vIloplaHbe'.  vIqawlaH neH.
jIHvaD vIqawchu'meH tlhIHvaD vImuch.

yIn wanI' Qav vIDelnIS.  jIQoS.  lut ngeb 'oHbe'.

'IH jaj.  qeqmeH QupwI' ghom pup muD Dotlh.
Huv chal.  tuj pem muD net pIH.
pIj He SumDaq yIt tlharghloD[1] ghom.
DaHjaj leng mach nablu'.
loS qelI'qam HeDaq yIt cha' loDHom, cha' nenwI' je.
vavwI' ghaH wa' nenwI''e'.
loDHom wa'DIch vav ghaH latlh'e'.

yItmeH He mojpu' lupwI'tlhegh[2] He notlh.
ngeDqu' He.  let.  SaSqu'.
'oHDaq yIt nuv law'.
qet 'op.  cha'rutlh[3] lIgh 'op.

He megh'an lughoS ghom.
yItchoH.
tlharghloD HIp tuQtaH Hoch.
DubDaq luch qeng vavwI'.
taghDI' chaH Sor lutu'.
qeqmeH 'eb jon vavwI'.
Sor lungu' loDHompu' 'e' tlhob.
luch buqvo' Sor Delbogh paq lel.
Sor lunuDchoH.
lang pormey 'ej jej. loQ wov.
buvmey puS chup.

Sor luperchu'pa' chol loD.
jatlh: nuq ta' tlhIH?
ghIq pay' taj lel 'ej vavwI'Daq jop.
puqpu' ja' latlh nenwI': qet, qet! Haw'!
SIbI' ghomHa' cha' loDHompu'.  nom qet.
vavwI'Daq tlhe'choH nenwI'.
vIHlaHpa' ghaH, vavwI' DopDaq SIj taj yanwI'.
HIp yIvbeH pe' 'ej loQ DIr QIH.
ghIq vavwI' mong DuQ.
nom mongDaq taj yuvlu' 'ej nom mongvo' yaH.
yavDaq pum vavwI'.
mongvo' reghqu'taH.
QIt mej loD.  qetbe'. jotlaw'. latlhpu' HIvbe'.

yIvbeH yIQmoHchu' 'Iw.
reghtaH net mevlaHbe'.
He ghor nguvmoH 'Iw.
boQwI' ghopDu' pID 'Iw.
QumwI' lel boQwI' 'ej Sotlaw' lab 'e' nID.
QapHa' rI'Se'.
QaH SuqmeH lupwI'HomDaq qet 'ej jach, joqtaHvIS DeSDaj.
ghaytan maw' ghaH 'e' Qub DeghwI'.
<<qatlh vIDlaw' nuvvam nov?
qabmaj rurbe' qabDaj...
'ej ghopDu'Daj 'Iw'e' tu'lu''a'?
nughIjqu'!>>
lupwI'Hom Qorwagh SoQmoH.

jach boQwI': DuQlu'! jupwI' DuQlu'!
yajlaw' DeghwI'.  Haw'be'.  DujHom yongHa'.
Sotlaw' nIDqa' boQwI'.  Qap.
tugh paw QelHompu'.  SIbI' vavwI' porgh buS.
qaStaHvIS tup law' vum 'ach luQaHlaHbe'.
narghpu' vavwI' qa'.

'aD'a' chevpu' taj.
DuQlu'DI' ghaytan SIbI' vulchoH.
lojpa' cha' tup, ghaytan loj yInDaj.

loj.
Heghpu'.
chotlu'pu'.

[jIghItlhtaHvIS pay' jIleghlaHbe', mInDu'wIj SoDlu'mo']

juH Sumqu' Dab chotwI'.
juHDaq yItpu'.
SoSDaj Duj yong 'ej mej.
nom tlha' yaSpu'.
lujon.  luqop.  luwegh.

yavDaq ratlh vavwI' lom.
Daq lunuDqu' yaSpu'.
wanI' leghpu' nuv law'.
Hoch jatlhqangbogh nuv luyu' yaSpu'.

'ej pagh Sov vavwI' qorDu'.
Dorpu' vavwI' yIn.  ghanglu'pu'.
'aj Dorpu'be' jaj.
DaH choHqu' yIntaHwI'pu' yIn.[1] Boy Scout
[2] railroad train
[3] bicycle


ngIq jaj lutvam vIngeHlaHbe'.
ngIq Hogh yIpIH.