vavwI' lut‎ > ‎

2011-10-04 :: 'or

muD Duj 'or vavwI'.
loS DujmeyDaj vIlIghpu'.

tlhoS wa' Duj mach vIqaw.
jIQupqu'taHvIS Ercoupe 'or vavwI'.
'oHDaq ba'laH cha' nuv.
nap Dujvam.  SeHmeH 'orwI', ghopDu' neH lo'.
DermoHbe' qamDu'.
SeHwI'rutlh tlhe'chugh 'orwI', Der Duj 'ej ron.
reH quq 'ej motlh lolchu'.
QIt puv.
SuS qaDtaHvIS, rut Dujvam Do mach law' yavDuj Do mach puS.

lut tlhaQ jatlh vavwI'.
Ercoupe ghaj jup ghom.
wa' jaj yuvqu' SuS.
HoS SuS 'ej ngaD.
SuS Do tIn law' puvchoHmeH Do tIn rap.
SallaH Ercoupechaj Duvbe'taHvIS 'e' luSIv.
vaj lutobmeH vang.
DujDaq ba' 'orwI' tIS.
telmey 'uch latlhpu' 'ej Duj ngaDmoH.
QuQ laQ 'orwI'.
QuQ HoS ghurtaHvIS, rutlhmey bejtaH latlh.
yavDaq vIHchoHDI' rutlh, jach.
telmey pep 'uchwI'pu'...'ej SalchoH Duj.
ngaDtaHmeH Duj QuQ HoS lIStaH 'orwI'.
tagha' Duj jen law' 'uchwI'pu' jen puS.
jenqu'mo' Duj 'uchHa'nISlu'.
Qapla'!
qaStaHvIS 'op lupmey HuSlaw' Duj, vIHbe'taHvIS.
pay' choH SuS.  pay' pum Duj.
pe'vIl yav mup Saqjan 'ach ghorbe'.
Do' Duj QIHbe' ngongvam.
verghDaq Duj lungaQqa'moH.

ghIq lopmeH tlhutlh chaH.
tlhutlhta''a' ngongpa'? not jIghel.