bommey‎ > ‎

QISmaS bom

qulDaq cheS naHlet luvutlu'taH
ghIchlIj qotlhlaw' chuch Dep pu'
QISmaS bommey muchtaH bomwI'pu' SaH
'ej rura' pente' Sut tuQlu'

poHvam luwovmoH to'baj 'uSDu' lughoDlu'bogh
lu'eymoH je DIghna' pormey
DaHjaj ram QongmeH puqloD nawlogh
Qong luneHqangbogh puqpu' Sey

ghoSbejlI' Santa 'e' luSov
tongDujDaj lubuy'qu'moH QujmeH tepmey pov
'ej SaqDI' Santa Duj bej Hoch SoS puq
bejta'mo' teH wIch pagh ngeb wIch 'e' luwuq

vaj tlhIHvaD mu'tlhegh nap vIchup vIneH
QupwI'vaD qanwI'vaD je qaS
toH law' 'ej Sar qech luDelpu'bogh qa'meH
lIQuchmoHjaj QISmaS