bommey‎ > ‎

parmaq vISIQlaw'

jIQongtaH
jInajtaHvIS jIQuchqu'
jIbel 'ach pay' muvemmoH
muSujbogh vay' vIbuSHa'laHbe' neH
vaj jImaw'choHbe'meH
nom nachwIj vI'uchchu'
nom QongDaqvo' vIHu'
nargh mughIjqu'bogh mu'
<parmaq vISIQlaw'>

DaHjaj po
jIvemtaHvIS jIbItqu'
loQ 'IwwIj ghogh vIyajbe'
vaj tujchoH 'e' vISo'chu' 'e' vIwuq
vaj De' peghqu' vISuq
not latlhvaD 'oH vI'ang
not SoHvaD jIjachqang
bI'elDI' qech vIghang
<parmaq vISIQlaw'>

parmaq vISIQlaw' vaj nuq vIHaj? qatlh ghIjqu'?
jISovchu'be' mughIjchu' parmaq vorlaHbe'bogh vay'
parmaq vISIQlaw' 'ach yIn naQmoH'a' bangpu'?
rejmorgh vImojtaHvIS DaH parmaqmo' jImIS

wanI' vIqaDbogh vIghovbe'
lurDech vIpabbogh vISovbe'
law'qu' ngoDmey vIqelnISbogh toH

parmaq vISIQlaw' vaj nuq vIHaj? qatlh ghIjqu'?
jISovchu'be' mughIjchu' parmaq vorlaHbe'bogh vay'
parmaq vISIQlaw' 'ach yIn naQmoH'a' bangpu'?
rejmorgh vImojtaHvIS DaH parmaqmo' jImIS

HIvoqchu'
bIjotHa' 'e' vItaHmoH
bIQuchmeH neH jIvangchoH
choja'chugh <naDevvo' yIghoS> jIHeq
'ach qaqmeH ghu' mayeq
jIratlhtaHchugh jIbel
'ej parmaqwIj vIDel
qaponchu'meH qaghel
<parmaq DaSIQ'a'>

parmaq vISIQlaw’...
parmaq vISIQlaw’...
parmaq vISIQlaw’...

Comments