bommey‎ > ‎

DuDechchu' parmaq

chay' nIteb bItaHmeH bIQaplaH?
tInqu' qo'vam net legh :: be', yIyep :: DaH bImobtaH
'ach bIyInchu' 'e' DataghnIS
nobchoH latlh 'e' yIchaw' bIHevtaHvIS

DuDechchu' parmaq :: DanatlhnISbe'ba'
veng DacharghlaHbej :: qatlh Datlhapbe'ta'?
ghaytan bIQaplaH 'e' DaSov
ghaytan bIQaplaH 'e' DaSov

wewchoH qo' 'ej le'choH monDI' 'Iv?
qetlhqu'bogh jaj tlhaplaH 'Iv 'ej jonta'DI' pay' lI'choH jaj 'e' wIv?
nuvvam SoH 'e' DalajnIS
bIle' 'e' Datob Hochlogh bIvangtaHvIS

DuDechchu' parmaq :: DanatlhnISbe'ba'
veng DacharghlaHbej :: qatlh Datlhapbe'ta'?
pe'vIl bIQapbej 'e' DaSov
pe'vIl bIQapbej 'e' DaSov
Comments