bommey‎ > ‎

DaHjaj po

tlhegh wa'DIch:

DaHjaj po
    wej ra'taj wItlhutlhta'
maDoy'mo'
    vaj maQublaHbe'ba'
DIng yabmaj
    'ej chuSchugh vay'
vaj paSloghmaj bIngDaq chaH
    DIbeQmoHchu' jay'!


tlhegh cha'DIch:

    -  DaH  -  ­jaj     DaHjaj po maQongnISba'
                        bechtaH nachmaj, 'uHqu'taH!
    -  ma­  -  ­Doy'­   maDoy'bej net chov net chov!
                        ralqu' may', mavoQ, matlhov!
    -  DIng -  yab­     DIng yabmaj not 'e' lumev!
    -  chuS -  ­chugh   chuSchugh vay' vaj Doghqu'bej!
       paSloghmaj bIngDaq chaH DIbeQ
    -  ­moH -  ­chu' jay'!


tlhegh wejDIch:

maSoplaHbe', matlhutlhlaHbe', 'ej maDo'chugh, mavemnISbe'
    Doch neH wIta'qangbogh 'oH pa'meymaj QongDaqDaq Qotghach'e'
paSloghmeyDaq, mopHommeyDaq, 'ej reH 'ej reH nIvnavmeyDaq
    batlhHa' manaj 'ej jat DIchop 'ej tlhIngan Ho' jejghach wIvaq
ma'oy'rupchu', maSIQlaHchu', mareghqangchu', 'upchugh, 'upmo'
    'ach Heghmaj yIpIHQo' ghaytan jatmaj DItlhIS maHobpu'mo'
vaj DaHjaj po, vaj DaHjaj po, mavemchoH 'e' wInIDqa'mo'
    nuSuj nuSuj nuSuj nuSuj nuSuj nuSuj HoSDo'
Comments